Regulamin

REGULAMIN PROJEKTU p.n. „CykloFonia – Rowerem w Świat Muzyki”

Tarnów – Zakopane, 27 – 31 sierpnia 2019

Projekt „CykloFonia – Rowerem w Świat Muzyki” jest zapowiedzią XI Międzynarodowego Festiwalu „Muzyka na Szczytach – Zakopane 2019”.

Został zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert z turystyki p.n. ”Małopolska Gościnna”

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Na projekt „CykloFonia – Rowerem w Świat Muzyki” składa się szereg wydarzeń:

 1. Warsztaty muzyczne i kursy mistrzowskie

 2. Rajd rowerowy na trasie Tarnów – Zakopane

 3. Warsztaty rowerowe

 4. 6 wykonań utworu „Bryza – ulotna akcja na 111 rowewrzystów” („Eine Brise – Flüchtige Aktion für 111 Radfahrer”) autorstwa Mauricio Kagela

I. Cele imprez:

1. Warsztaty muzyczne i kursy mistrzowskie:

 • praca nad doskonaleniem umiejętności instrumentalnych uczestników;
 • wspólne muzykowanie;
 • tworzenie zespołów kameralnych;
 • rozwijanie zainteresowań i pasji muzycznych;
 • uprawianie kameralistyki;
 • bezpośrednia konfrontacja młodych muzyków z różnych stron kraju;
 • wymiana doświadczeń i poglądów;
 • poznanie Małopolski, jej kultury materialnej i duchowej.

2. Rajd rowerowy na trasie Tarnów – Zakopane:

 • popularyzacja jazdy na rowerze jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu ;
 • stwarzanie warunków do aktywnego wypoczynku dla całej rodziny;
 • propagowanie zdrowego trybu życia;
 • zapoznanie uczestników ze szlakami rowerowymi oraz walorami krajobrazowymi i historycznymi Małopolski, a w szczególności trasy VeloDunajec.

3. Warsztaty rowerowe:

 • zwiększanie świadomości możliwości bezpiecznego pokonywania przeszkód na rowerze górskim;
 • praca nad rozwijaniem techniki jazdy na rowerze górskim;
 • pogłębienie świadomości bezpiecznego treningu kolarskiego – jak budować formę i zwiększać zasięg swoich możliwości;
 • zwiększenie bezpieczeństwa podczas użytkowania dróg publicznych;
 • nauka podstawowych czynności serwisowych.

4. 6 wykonań utworu „Bryza – ulotna akcja na 111 rowewrzystów” („Eine Brise – Flüchtige Aktion für 111 Radfahrer”) autorstwa Mauricio Kagela:

 • promocja twórczości Mauricio Kagela;
 • promowanie wartości muzyki współczesnej wśród mieszkańców Małopolski;
 • stworzenie warunków dostępności muzyki eksperymentalnej w miejscowościach, w których taki rodzaj sztuki pojawia się bardzo rzadko;
 • promocja sztuki muzycznej w miastach: Tarnów, Nowy Sącz, Stary Sącz, Łącko, Nowy Targ, Zakopane.

II. Organizatorzy:

Stowarzyszenie im. Mieczysława Karłowicza w Zakopanem
ul. Na Wilcznik 1, 34-500 Zakopane
Tel: +48 606 660 502
E-mail: biuro@karlowicz.org

Partnerzy:
Województwo Małopolskie
Zespół Szkół Muzycznych im. I. J. Paderewskiego w Tarnowie
Centrum Młodzieży w Krakowie im. Dr. H. Jordana
Teatr im. L. Solskiego w Tarnowie
Hotel Belvedere w Zakopanem
MTB Academy

Patronat honorowy:
Marszałek Województwa Małopolskiego

Patron medialny:
TVP Kultura

III. Terminy i miejsca:

1. Warsztaty muzyczne i kursy mistrzowskie odbędą się w dniach 27-28 sierpnia 2019 w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Tarnowie, ul. Lippóczy’ego 4, 33-100 Tarnów, a koncert finałowy 31 sierpnia w Hotelu Belvedere Zakopanem, Droga do Białego 3.

2. Rajd rowerowy na trasie Tarnów – Zakopane odbędzie się w dniach 29-30 sierpnia 2019 i będzie podzielony na dwa etapy, po około 100 km każdy. Oba etapy zakończone zostaną ciepłą kolacją, a etap pierwszy również noclegiem.

3. Warsztaty rowerowe będą miały miejsce w Tarnowie w dniach 27-28 sierpnia 2019. Ramy czasowe oraz miejsce zostaną podane w trybie roboczym.

4. Wykonania utworu „Bryza – ulotna akcja na 111 rowerzystów” („Eine Brise – Flüchtige Aktion für 111 Radfahrer”) autorstwa Mauricio Kagela odbędą się 29 sierpnia w Tarnowie, Nowym Sączu i Starym Sączu, a 30 sierpnia 2019 w Łącku, Nowym Targu i Zakopanem. Dokładna godzina wykonań zostanie podana w trybie roboczym.

Zapisy na powyższe wydarzenia odbędą się za pośrednictwem strony internetowej www.muzykanaszczytach.com/cyklofonia

IV. Warunki uczestnictwa:

1. Warsztaty muzyczne i kursy mistrzowskie (27-28 sierpnia):

a) Uczestnikami warsztatów i kursów mogą być uczniowie szkół muzycznych I i II stopnia oraz studenci i absolwenci akademii muzycznych wszystkich narodowości, którzy nadeślą dokładnie wypełniony formularz rejestracyjny oraz dokonają opłaty należnej kwoty najpóźniej do dnia 26 sierpnia 2019, do godziny 23:59 (decyduje data wpływu/zaksięgowania). W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest dostarczenie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów. Ponadto uczestnicy, którzy nie ukończyli 16 roku życia powinni pozostawać pod opieką rodzica lub opiekuna.

b) Zakwalifikowanie na warsztaty i kursy odbywa się na podstawie kolejności nadsyłania wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz przesłania dowodu wpłaty należności za uczestnictwo w imprezie. Ilość miejsc na Kursie jest ograniczona. Organizator dopuszcza przeprowadzenie przesłuchań kwalifikacyjnych do najliczniej obłożonych klas.

c) Warsztaty odbywają się w 2 kategoriach: zespoły instrumentalne początkujące, zespoły instrumentalne zaawansowane. Kursy odbywają się w 8 kategoriach: skrzypce, altówka, wiolonczela, flet, obój, klarnet, fagot, zespoły kameralne.

d) Każdy uczestnik „Aktywny” zobowiązany jest do poinformowania Organizatora (w formularzu rejestracyjnym) o wybranym repertuarze, nad którym chce pracować.
Organizator nie zapewnia akompaniatora.

d) Warsztaty i kursy prowadzą wybitni polscy muzycy i pedagodzy, którzy decydują o ich kształcie i merytorycznej treści, a także o przydziale uczestników do poszczególnych zajęć grupowych (zespoły).

e) Uczestnicy warsztatów i kursów są zobowiązani do wzięcia udziału w koncercie finałowym. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania i rejestrowania uczestników podczas zajęć oraz koncertu finałowego, a także do rozpowszechniania tych materiałów służących promocji Kursu bez żadnych zobowiązań finansowych w stosunku do wykonawców.

f) Uczestnicy warsztatów i kursów, którzy wybrali pełen pakiet uczestnictwa, upoważnieni są do nieodpłatnego wzięcia udziału we wszystkich pozostałych wydarzeniach „CykloFonii” (pod warunkiem spełnienia wymogów regulaminu), z wyjątkiem Warsztatów rowerowych (konieczna dopłata).

2. Rajd rowerowy na trasie Tarnów – Zakopane (29-30 sierpnia).

Udział w Rajdzie jest bezpłatny dla pierwszych 60 osób, które się zarejestrują.

2.1. Udział w Rajdzie mogą wziąć osoby, które:

a) wypełnią formularz rejestracyjny;

b) pobiorą zestaw startowy w dniu rozpoczęcia Rajdu;

c) ukończyły 18 lat;

d) ukończyły 16 lat i posiadają kartę rowerową, lecz warunkiem ich udziału jest przedstawienie podpisanego oświadczenia Rodzica lub Opiekuna Prawnego, które dostępne będzie na stronie www lub w biurze CykloFonii. Zaleca się, aby Opiekun jechał cały dystans z osobą niepełnoletnią;

e) dzieci i młodzież do lat 16 mogą brać udział w imprezie jedynie pod opieką Rodzica lub innej osoby – Prawnego Opiekuna. Muszą też posiadać kartę rowerową, za co odpowiedzialny jest Rodzic lub Opiekun podpisujący oświadczenie;

f) posiadają sprawny rower – zgodnie z obowiązkowym wyposażeniem roweru: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 plus późniejsze zmiany);

g) nie posiadają przeciwwskazań lekarskich do udziału w wycieczce rowerowej.

2.2. Organizatorzy rajdu nie zapewniają opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami rajdu.

2.3. Wszystkich uczestników rajdu obowiązuje jazda zgodnie z przepisami ruchu drogowego tzn. przestrzeganie przepisów Kodeksu Drogowego oraz poleceń Organizatorów i służb porządkowych. W przypadku nadzoru miejsc niebezpiecznych, uczestnicy rajdu zobowiązani są stosować się do poleceń obecnych w tym miejscu funkcjonariuszy Policji, straży lub Organizatora.

2.4. W trakcie rajdu uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie oraz nie zaśmiecanie trasy rajdu i dbanie o środowisko naturalne. Nie wolno spożywać alkoholu w żadnej postaci.

2.5. Uczestnicy rajdu powinni zabrać ze sobą na trasę rajdu napoje, ciepłe okrycie, zabezpieczenie przed deszczem.

2.6. Na trasie rajdu mogą występować odcinki szutrowe.

2.7. W przypadku wycofania się z rajdu uczestnik powiadamia Organizatora.

2.8. Zaleca się używanie podczas rajdu kasku ochronnego (dzieci obowiązkowo, za co odpowiada opiekun podpisujący oświadczenie).

2.9. W przypadku rowerów wieloosobowych osoba kierująca musi mieć ukończone 18 lat i stosowne uprawnienia.

2.10. Organizatorzy nie odpowiadają za sprzęt i inne mienie uczestników zagubione lub stracone podczas rajdu oraz za szkody wyrządzone przez uczestników.

2.11. Każdy uczestnik rajdu bierze w nim udział na swoją wyłączną odpowiedzialność – dzieci do lat 18 na odpowiedzialność opiekuna, który podpisał oświadczenie. Poprzez zgłoszenie uczestnik oświadcza, że zna swój (dziecka) stan zdrowia oraz zna i stosuje przepisy ruchu drogowego. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników rajdu lub w których brali oni udział.

3. Warsztaty rowerowe (27-28 sierpnia):

Udział w warsztatach rowerowych prowadzonych przez MTB Academy mogą wziąć osoby, które:
a) spełnią wymogi regulaminu MTB Academy ;
b) opłacą swoje uczestnictwo do 26 sierpnia 2019 r

4. Wykonania utworu „Bryza – ulotna akcja na 111 rowerzystów” („Eine Brise – Flüchtige Aktion für 111 Radfahrer”) Mauricio Kagela.

 1. Do wykonania powyższego zobligowane są wszystkie osoby biorące udział w Rajdzie rowerowym, lecz ze względu na popularyzatorski charakter przejazdu, zapraszamy do zabawy każdego, kto posiada własny rower z urządzeniem emitującym dźwięki ostrzegawcze (dzwonek, trąbka, syrena, itp.).

 2. Warunkiem wzięcia udziału jest stawienie się o określonej godzinie w miejscu startu wykonania, wg. odrębnego harmonogramu.

Ilość miejsc w projekcie p.n. „CykloFonia – Rowerem w Świat Muzyki” jest ograniczona – decyduje czas dokonania opłaty wpisowej.

V. Opłaty

1. Kursy mistrzowskie (27-28 sierpnia):

a) Pakiet muzyczny „Aktywny” – 500zł obejmuje:
– 2 lekcje z wybranym Tutorem (ilość miejsc ograniczona)
– możliwość opcjonalnego dokupienia treningów rowerowych w preferencyjnej cenie 150zł za dwa bloki treningowe (po 3h każdy) stanowiące przygotowanie kondycyjne do pokonania trasy Rajdu;
– udział w Rajdzie rowerowym (29-30 sierpnia) z noclegiem w Gołkowicach (połowa dystansu) z kolacją i śniadaniem oraz 4 bufetami po drodze;
– ciepły posiłek na mecie w Zakopanem
– 6 wykonań „Bryzy” Mauricio Kagela;
– udział w koncercie finałowym CykloFonii w Zakopanem 31 sierpnia;
– udział w konferencji prasowej w Zakopanem 31 sierpnia;
– dwa noclegi ze śniadaniem w Zakopanem (30 sierpnia – 1 września);
– profesjonalny transport instrumentu z Tarnowa do Zakopanego (wraz z przechowaniem w bezpiecznym miejscu);
– transport bagażu z Tarnowa do Gołkowic oraz z Gołkowic do Zakopanego;
– transport powrotny z Zakopanego do Tarnowa;
– wolny wstęp na wszystkie wydarzenia XI Międzynarodowego Festiwalu „Muzyka na Szczytach” w Zakopanem (na podstawie imiennych identyfikatorów).

b) Pakiet muzyczny „Instrumentalny” – 240zł obejmuje:
– 2 lekcje z wybranym Tutorem (ilość miejsc ograniczona)

2. Warsztaty rowerowe (27-30 sierpnia)

a) Pakiet rowerowy „Pełny” – 300zł obejmuje:
– 4 bloki treningowe (3h każdy, 2 bloki w ciągu dnia) na szosie lub w terenie (na wszystkich poziomach zaawansowania) – przygotowanie kondycyjne i techniczne do pokonania trasy Rajdu;
– udział w Rajdzie rowerowym (29-30 sierpnia) z noclegiem w Gołkowicach (połowa dystansu) z kolacją i śniadaniem oraz 4 bufetami po drodze;
– ciepły posiłek na mecie Rajdu w Zakopanem;
– 6 wykonań „Bryzy” Mauricio Kagela;
– wstęp na koncert finałowy CykloFonii w Zakopanem 31 sierpnia;
– udział w konferencji prasowej w Zakopanem;
– transport bagażu z Tarnowa do Gołkowic oraz z Gołkowic do Zakopanego;
– transport powrotny z Zakopanego do Tarnowa;
– ulgę przy zakupie biletów na wszystkie wydarzenia XI Międzynarodowego Festiwalu „Muzyka na Szczytach” w Zakopanem.

b) Pakiet rowerowy „Mini” – 300zł obejmuje:
– 4 bloki treningowe (3h każdy, 2 bloki w ciągu dnia) na szosie lub w terenie (na wszystkich poziomach zaawansowania;

3. Rajd rowerowy na trasie Tarnów – Zakopane (29-30 sierpnia) – bezpłatny dla pierwszych 60 osób:
– udział w Rajdzie rowerowym (29-30 sierpnia) z noclegiem w Gołkowicach (połowa dystansu) z kolacją i śniadaniem oraz 4 bufetami po drodze;
– ciepły posiłek na mecie Rajdu w Zakopanem;
– 6 wykonań „Bryzy” Mauricio Kagela;
– wstęp na koncert finałowy CykloFonii w Zakopanem 31 sierpnia;
– udział w konferencji prasowej w Zakopanem;
– transport bagażu z Tarnowa do Gołkowic oraz z Gołkowic do Zakopanego;
– transport powrotny z Zakopanego do Tarnowa;
– ulgę przy zakupie biletów na wszystkie wydarzenia XI Międzynarodowego Festiwalu „Muzyka na Szczytach” w Zakopanem.

Uczestnicy Rajdu otrzymują przy zapisie pamiątkowy T-shirt.

Po osiągnięciu limitu miejsc możliwy jest udział w imprezie, jednak w takim wypadku Organizator nie zapewnia noclegu.

4. Wykonania utworu „Bryza – ulotna akcja na 111 rowerzystów” („Eine Brise – Flüchtige Aktion für 111 Radfahrer”) Mauricio Kagela

Udział w 6 wykonaniach (Tarnów, Nowy Sącz, Stary Sącz, Łącko, Nowy Targ i Zakopane) jest bezpłatny – zapraszamy wszystkich chętnych rowerzystów, którzy posiadają sprawny rower z dzwonkiem lub trąbką – zgodnie z obowiązkowym wyposażeniem roweru: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późniejszymi zmianami).

 

VI. Postanowienia ogólne

1. Organizatorzy CykloFonii nie zapewniają opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami którejkolwiek
z w.w. imprez.

2. Wszystkich uczestników CykloFonii obowiązuje zachowanie zgodne z regulaminami miejsc,
w których odbywają się poszczególne imprezy i noclegi.

3. Wszystkich uczestników Rajdu obowiązuje jazda zgodnie z przepisami ruchu drogowego tzn. przestrzeganie przepisów Kodeksu Drogowego oraz poleceń Organizatorów i służb porządkowych.
W przypadku nadzoru miejsc niebezpiecznych, uczestnicy rajdu zobowiązani są stosować się
do poleceń obecnych w tym miejscu funkcjonariuszy Policji, straży lub Organizatora.

4. Uczestnik CykloFonii (lub któregokolwiek z jej elementów) winien być ubezpieczony od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.

5. W trakcie Rajdu uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie oraz nie zaśmiecanie trasy rajdu i dbanie o środowisko naturalne. Nie wolno spożywać alkoholu w żadnej postaci.

6. Uczestnicy Rajdu i Warsztatów rowerowych powinni zabrać ze sobą na trasę rajdu napoje, ciepłe okrycie, zabezpieczenie przed deszczem.

VII. Zgłoszenia

Niniejszy Regulamin przewiduje 6 form uczestnictwa w CykloFonii, 2 muzyczne i 4 rowerowe:

a) Pakiet muzyczny „Aktywny” – 500zł;
b) Pakiet muzyczny „Instrumentalny” – 240zł;
c) Pakiet rowerowy „Pełny” – 300zł ;
d) Pakiet rowerowy „Mini” – 300zł;
e) Rajd rowerowy – bezpłatny dla pierwszych 60 osób;
f) Udział w wykonaniach „Bryzy” Mauricio Kagela – bezpłatnie (w zgłoszeniu należy podać miasto, w którym uczestnik chce wykonać utwór: Tarnów, Nowy Sącz, Stary Sącz (29 sierpnia), Łącko, Nowy Targ, Zakopane (30 sierpnia).

Rejestracja na powyższe pakiety możliwa jest do dnia 26 sierpnia 2019 za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.muzykanaszczytach.com/cyklofonia.
Po upływie tego terminu możliwa będzie rejestracja w biurze CykloFonii lub przez telefon (608 014 180 lub 695 301 193).

VIII. Zasady bezpieczeństwa

1. Rajd rowerowy odbędzie się zgodnie z zasadami ogólnymi ruchu drogowego, których znajomość i przestrzeganie jest obowiązkiem uczestników. W miejscach szczególnie niebezpiecznych organizator przewidział obecność pomocnych służb organizatora, co w żaden sposób nie zwalnia uczestników
z przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

2. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa. W szczególności zabrania się wyprzedzania na zjazdach, nagłych zmian kierunku jazdy, zatrzymywania się na trasie przejazdu, „ścigania się”, wyprzedzania lewą stroną itp.

3. Wszystkie osoby, które nie będą w stanie kontynuować jazdy o własnych siłach mogą liczyć na pomoc Organizatora przy dostaniu się w wyznaczone przez Organizatora miejsca odpoczynku.

4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. Udział w CykloFonii jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestników od jego stosowania.

IX. Przetwarzanie danych osobowych i udostępnianie wizerunku

1. Administratorem danych osobowych w związku z rajdem w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, z późn. zm.) jest Stowarzyszenie im. M. Karłowicza w Zakopanem, 34-500 Zakopane, ul. Na Wilcznik 1.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rejestracji uczestnika rajdu. Osobom przysługuje prawo do treści swoich danych, ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie. Organizator może przetwarzać dane osobowe tylko w związku z organizacją CykloFonii i w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji imprezy.

3. Wszyscy uczestnicy biorący udział w którymkolwiek elemencie CykloFonii wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu imprezy, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych.

 

Regulamin Cyklofonii w wersji pdf:

 

Regulamin MTB Academy w wersji pdf: